Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ

Phạm Nga

Ngày 28/4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản triển khai Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022- 2030.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch để triển khai nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch để triển khai nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Văn bản nêu rõ, ngày 7/4/2022, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2030.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị các sở Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hiệp hội doanh nghiệp căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng Kế hoạch lồng ghép với các chương trình, kế hoạch của Ngành để triển khai nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, lập dự toán ngân sách hàng năm thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp chung vào dự toán NSNN của đơn vị và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Định kỳ hàng năm trước ngày 10/12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ.