Thông tư số 41/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an


Ngày 11/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.

Thông tư gồm 2 điều, bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 41/2019/TT-BTC.