Quyết định số 724/QĐ-BTC:

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


(Tài chính) Ngày 10/4, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 724/QĐ-BTC về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định này bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 724-QD-BTC.doc