Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

Nguyễn Linh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BXD quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng (QCVN 03:2022/BXD).

Quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng tại Việt Nam..
Quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng tại Việt Nam..

Theo đó, QCVN 03:2022/BXD thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. QCVN 03:2022/BXD do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 05/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QCVN 03:2022/BXD thay thế cho QCVN 03:2012/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng quy định về việc phân cấp công trình theo các tiêu chí sau: Hậu quả do kết cấu công trình bị hư hỏng hoặc phá hủy; Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình; Phân loại kỹ thuật về cháy đối với công trình (hoặc các phần của công trình), bao gồm: bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng.

Quy chuẩn này áp dụng để xác định các giải pháp kinh tế – kỹ thuật khi thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và các công trình dạng nhà khác.

Bên cạnh đó, áp dụng khi thiết kế xây dựng mới các công trình quy định tại 1.1.2 của quy chuẩn này, khuyến khích áp dụng khi thiết kế cải tạo các công trình hiện hữu. Quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng tại Việt Nam.