Bảo đảm ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

PV

Bộ Tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí chi thường xuyên, bảo đảm ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

Các Bộ, ngành, địa phương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực được phân công.
Các Bộ, ngành, địa phương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực được phân công.

Ngày 20/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 264/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

Theo Quyết định số 264/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế hoàn thành việc rà soát trong tháng 4/2023. Ngay trong tháng 3/2023, Bộ Y tế biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật...

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước được phân công và gửi về Bộ Y tế trong tháng 3/2023...

Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn NSNN hằng năm của các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật NSNN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chính phủ chỉ đạo các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch và dự toán NSNN hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật NSNN.

Bên cạnh đó, việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật NSNN.

Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn NSNN được giao từ đầu năm 2023 để triển khai thực hiện.