Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đưa tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động


Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 746/QĐ-BHXH về kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành.

BHXH Việt Nam áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
BHXH Việt Nam áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

BHXH Việt Nam cho biết, việc chuyển đổi này nhằm thực hiện quy trình xử lý công việc khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quản lý và giải quyết các thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp; đảm bảo sự thống nhất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả trong việc quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công của ngành BHXH.

Việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sẽ được áp dụng cho hoạt động của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sẽ được áp dụng với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam và thủ tục giải quyết công việc nội bộ trong từng đơn vị. Dự kiến đến tháng 6/2021, có 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được thực hiện theo quy trình ISO 9001:2015.

Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ ban hành một mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng về quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc nội bộ. BHXH cấp tỉnh và cấp huyện căn cứ vào đó để xây dựng các nội dung triển khai theo yêu cầu.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương thực hiện kế hoạch 12 bước, với 2 nội dung chính, gồm: kiện toàn nhân sự, xây dựng kế hoạch và đào tạo về ISO và chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại cơ quan BHXH Việt Nam và ngành BHXH.