Hiệu quả từ việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001

Hiệu quả từ việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn cho biết, năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015.
Kho bạc Nhà nước tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Kho bạc Nhà nước tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước đã và đang hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa hồ sơ, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho từng công chức, đơn vị giải quyết công việc thông suốt, hiệu quả… góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của Kho bạc Nhà nước đối với người dân, tổ chức.
Hà Tĩnh đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Hà Tĩnh đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), những năm qua, Hà Tĩnh đã tiên phong đi đầu trong việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên địa bàn. Hà Tĩnh đã xây dựng được 1.700 quy trình nội bộ giải quyết TTHC từ tỉnh đến xã đáp ứng theo TCVN ISO 9001:2015