BHXH Việt Nam “thúc” đơn vị trực thuộc đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành

M. Ngọc

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Nghệ An áp dụng giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn.
BHXH Nghệ An áp dụng giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn.

Theo BHXH, nhằm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ (ngày 1/1/2019) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Công văn số 320/TTg- KSTT của Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính (TTHC), BHXH Việt Nam yêu cầu đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và TTHC.

BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau:

Một là, quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP (ngày 1/1/2019) của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg (ngày 30/10/2018) của Thủ tướng Chính phủ; xác định nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành BHXH là một trong những giải pháp quan trọng, cùng với nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC… của các bộ, ngành, góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội.

Hai là, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch mà BHXH Việt Nam đã ban hành, cụ thể: Kế hoạch số 4773/KH-BHXH (ngày 16/11/2018), Quyết định số 110/QĐ-BHXH (ngày 18/1/2019), Kế hoạch số 466/KH-BHXH (ngày 18/2/2019), Kế hoạch số 900/KH-BHXH (ngày 25/3/2019).

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu… Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Bốn là, BHXH các tỉnh, thành phố phải thực hiện đánh giá nội bộ về việc giải quyết TTHC theo các tiêu chí quy định tại Điều 30 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (ngày 23/4/2018) của Chính phủ về thực hiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP (ngày 23/11/2018) của Văn phòng Chính phủ. Kết quả gửi về Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam) trước ngày 15/5/2019.

BHXH Việt Nam cũng giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau: Chủ trì, phối hợp với nhà thầu, Vụ Pháp chế và BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nâng cấp phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố; đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin "Một cửa điện tử" cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành; phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT; xây dựng hệ sinh thái 4.0 ngành BHXH để phục vụ người dân, doanh nghiệp theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (ngày 1/1/2019) của Chính phủ.

BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết.