Bình Thuận: Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Nguyễn Hiền

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-BDT về duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban trong năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc áp dụng, duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng (hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của cơ quan; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào giải quyết quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 sẽ tạo điều kiện cho Lãnh đạo Ban Dân tộc kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong cơ quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước theo kế hoạch và nâng cao hiệu quả công việc của công chức, viên chức, người lao động  để hoàn thành kế hoạch được giao.

Kế hoạch số 129/KH-BDT tập trung vào 11 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phân công cụ thể các phòng, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện theo thời gian quy định các nội dung công việc như: xây dựng Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng của Ban năm 2022; kế hoạch duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; dự trù kinh phí thực hiện duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; rà soát quy trình, quy định phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch, Chương trình đánh giá nội bộ; Tiến hành đánh giá nội bộ tại các phòng; Khắc phục, cải tiến, hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng sau khi đánh giá nội bộ; Tuân thủ thực hiện theo các quy trình đã xây dựng...