Chương trình 1322: Tạo cơ hội cho doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng suất chất lượng

Nguyễn Linh

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021–2030 (Chương trình 1322) là sự tiếp nối các nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp quản lý và nâng cao năng suất chất lượng đã được thực hiện trong hơn 10 năm qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có thể thấy, các kết quả của giai đoạn trước là minh chứng cho sự hiệu quả của giải pháp quản lý, thực hành nâng cao năng suất cho doanh nghiệp, vì thế việc tiếp tục chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm cho các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các giải pháp này thực sự có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chương trình 1322 tạo cơ hội cho doanh nghiệp tự đánh giá lại hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực trong bối cảnh thách thức về sự thu hẹp thị trường, giảm cầu từ khách hàng và sức ép đổi mới mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh. Chương trình 1322 giúp doanh nghiệp củng cố lại lực lượng, dần đổi mới để thích nghi với các điều kiện thị trường ngày càng khó khăn và cạnh tranh.

Chương trình 1322 còn là cơ hội kết nối các đơn vị quản lý, khu vực nghiên cứu, các trường đại học cùng với doanh nghiệp trong sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, chất lượng và năng suất. Sản xuất thông minh - xu thế tất yếu.

Thời gian tới, các bộ ngành sẽ tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất lượng quốc gia.