Bộ Giao thông vận tải chấn chỉnh công tác giải ngân tại các dự án ODA


Dự kiến giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2019, các dự án ODA do Bộ Giao thông vận tải quản lý đã hoàn thành khoảng 1.680 tỷ đồng, đạt 27,04% kế hoạch giao.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch giải ngân từng tháng, quý, năm cho từng dự án và gắn trách nhiệm giải ngân kế hoạch đã giao cho Thủ trưởng đơn vị. Theo đó, báo cáo của các đơn vị đã có kế hoạch giải ngân, khối lượng giải ngân của các dự án được xây dựng chủ yếu vào Quý III, IV năm 2019.

Để hoàn thành kế hoạch được giao, Bộ Giao thông vận tải dự kiến giải ngân 6 tháng đầu năm 2019, các dự án ODA đã hoàn thành khoảng 1.680 tỷ đồng, đạt 27,04% kế hoạch giao, trong đó: vốn nước ngoài giải ngân 794 tỷ đồng, đạt 17,63% kế hoạch giao; vốn đối ứng giải ngân 886 tỷ đồng, đạt 51,84% kế hoạch giao.

Những vướng mắc trong giải ngân ODA

Theo Bộ Giao thông vận tải, kết quả giải ngân chưa đạt được như dự kiến do một số nguyên nhân sau:

Một số dự án đang trong giai đoạn quyết toán cần hoàn thiện một số thủ tục trước khi tiến hành giải ngân như: Dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu; Dự án WB5-Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông cửu long, hợp phần Quốc lộ quyết toán giải phóng mặt bằng; Dự án Tín dụng Ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 phần các cầu đã thực hiện; Dự án đường hành lang ven biển phía Nam; Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông - DATP1, 2, 3.

Bên cạnh đó cũng phát sinh các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; Một số dự án phải triển khai các thủ tục điều chỉnh theo quy định; Dự án triển khai thi công các hạng mục bổ sung sử dụng vốn dư Hiệp định vay, cần hoàn tất thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công...

Đối với các dự án do Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tổng công ty đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư đã đăng ký nhu cầu kế hoạch năm 2019 là 3.752 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện chưa được giao kế hoạch do vướng mắc quy định của Nghị định 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ về  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và việc giao kế hoạch vốn nước ngoài cho các dự án của VEC vướng quy định tại Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội, do đó chưa phân bổ được nguồn vốn nước ngoài cho VEC.

 

Giải pháp thúc đẩy giải ngân 6 tháng cuối năm 2019

Theo đó, để hoàn thành công tác giải ngân trong 6 tháng cuối năm 2019, Bộ Giao thông vận tải sẽ thực hiện quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, công tác nghiệm thu, thanh toán để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch giao của từng dự án, đồng thời gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị về kết quả giải ngân.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm báo cáo cấp có thẩm quyền giao phần kế hoạch năm 2019 (lần 2) cho Bộ Giao thông vận tải. Việc giao muộn kế hoạch 2019 sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch giải ngân của Bộ Giao thông vận tải do các tháng cuối năm là mùa mưa.

Đối với các dự án do các Tập đoàn, Tổng công ty chuyển về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét việc giao kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm cho Bộ Giao thông vận tải hay Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp để các dự án sớm có nguồn vốn triển khai theo kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch năm 2019, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, sớm xử lý những vấn đề phát sinh theo kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ để rà soát kết quả giải ngân hàng tháng giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) để thống nhất kết quả giải ngân trước kỳ họp Chính phủ thường kỳ.

Theo Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Giao thông vận tải có 66 dự án ODA trong đó có: 33 dự án quyết toán, 21 dự án tiếp tục triển khai, 12 dự án khởi công mới.

Tổng nhu cầu bố trí vốn cho giai đoạn 2016-2020 để thực hiện là 113.962 tỷ đồng bao gồm: vốn nước ngoài 92.141 tỷ đồng; vốn đối ứng 21.821 tỷ đồng, trong đó hoàn ứng trước kế hoạch 3.740 tỷ đồng.

Theo đó, tính từ đầu giai đoạn đến hết tháng 6/2019 Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân 58.343 tỷ đồng bao gồm: vốn nước ngoài 51.310 tỷ đồng; vốn đối ứng 7.033 tỷ đồng.