Bỏ phí đường bộ đối với mô tô, xe máy

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi một số nội dung của Thông tư 133/2014/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; trong đó, quy định bỏ phí đường bộ đối với mô tô, xe máy...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, hàng năm, trước ngày 1/3, Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương tổng hợp số thu phí sử dụng đường bộ thu được năm trước, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung chính tập trung vào việc bãi bỏcác nội dung liên quan đến phí đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự,quy định tại Thông tư 133/2014/TT-BTC.

Cụ thể: Bãi bỏ nội dung “Đối với xe mô tô, kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp HĐND hoặc UBND cấp tỉnh chưa ban hành quy định mới thì tiếp tục thực hiện theo văn bản đã ban hành”.

Thông tư 78 bãi bỏ biên lai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô; tờ khai phí sử dụng đường bộ với xe mô tô.

Thông tư 78 được ban hành là để phù hợp với quy định mới tại Nghị định 28/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2014/NĐ-CP và 18/2012/NĐ-CP về Quỹ Bảo trì đường bộ vàcó hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2016./.