Bổ sung 7 tài khoản cấp 1 vào hệ thống tài khoản kế toán dự trữ quốc gia

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia (DTQG). Trong đó đã bổ sung thêm 7 tài khoản (TK) cấp 1 vào hệ thống TK kế toán DTQG.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tư số 108/2018/TT-BTC quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ về hoạt động DTQG áp dụng cho các đơn vị  dự trữ nhà nước (gồm: Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Cục Dự trữ nhà nước khu vực; Chi cục dự trữ nhà nước; các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp quản lý hàng DTQG theo sự phân công của Chính phủ; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán DTQG.

Ngoài các tài khoản (TK) kế toán ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC, Thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn bổ sung thêm 7 TK cấp 1 trong bảng hệ thống tài TK kế toán cụ thể gồm:

TK 145 - Phải thu vốn DTQG: Phản ánh các khoản phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu DTQG (Gồm 4 TK cấp 2: TK 1451, TK 1452, TK 1453, TK 1458);    

TK 151 -  Hàng DTQG đang đi đường: Phản ánh giá trị các loại hàng DTQG đã mua, đã thuộc quyền quản lý của đơn vị nhưng hàng chưa về nhập kho, còn đang trên đường vận chuyển, còn đang ở bến bãi hoặc đang gửi tại kho người bán, người vận chuyển.

TK 157 - Hàng DTQG: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động giá trị các loại hàng DTQG bao gồm hàng DTQG do đơn vị trực tiếp bảo quản và hàng DTQG thuê đơn vị khác bảo quản (Gồm 2 TK cấp 2: TK 1571, TK 1572).

TK 158 - Hàng DTQG tạm xuất: Phản ánh hàng DTQG tạm xuất và tình hình biến động các loại hàng DTQG tạm xuất bao gồm hàng DTQG xuất gia công; hàng DTQG luân phiên đổi hàng; hàng DTQG tạm xuất sử dụng; hàng DTQG tạm xuất khác (Gồm 4 TK cấp 2: TK 1581, TK 1582, TK 1583, TK 1588).

TK 345 - Phải trả vốn DTQG: Phản ánh các khoản phải trả của hoạt động DTQG (Gồm 4 TK cấp 2: TK 3451, TK 3452, TK 3453, TK 3458).

TK 432 - Quỹ Tiết kiệm phí: Phản ánh số tiền chênh lệch giữa tổng kinh phí được hưởng theo định mức DTQG theo quy định tại Thông tư số 145/2013/TT-BTC (Gồm 2 TK cấp 2: TK 4321, TK 4322);

TK 451- Nguồn vốn DTQG: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn dự trữ quốc gia tại đơn vị.

Cùng với các nội dung trên, Thông tư số 108/2018/TT-BTC bổ sung thêm 3 TK ngoài bảng hệ thống TK kế toán gồm: TK 010, TK 011, TK 015.

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, Thông tư số108/2018/TT-BTC thay thế Thông tư số 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán DTQG.