Bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về việc giao bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giao bổ sung kế hoạch năm 2014 không quá 9.000 tỷ đồng. Nguồn: internet
Hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giao bổ sung kế hoạch năm 2014 không quá 9.000 tỷ đồng. Nguồn: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý về nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn năm 2014 đối với các dự án đã được bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 nhưng chưa được giao kế hoạch vốn năm 2014.

Phó Thủ tướng lưu ý, ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ và khả năng thanh, quyết toán của các dự án còn thiếu vốn trái phiếu Chính phủ dưới 100 tỷ đồng; các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013; các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2014. Dự án quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế-xã hội vùng, miền và các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2015 thì bố trí vốn căn cứ theo tiến độ và khả năng thực hiện trong năm 2014.

Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014-2015 đã được các bộ, địa phương rà soát, điều chỉnh và đang được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ 2014-2016, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ưu tiên giao đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 và theo tiến độ thực hiện đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015.

Hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giao bổ sung kế hoạch năm 2014 không quá 9.000 tỷ đồng. Hạn mức còn lại của kế hoạch năm 2014 đã phân bổ cho mục tiêu đối ứng ODA và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: không phân bổ giao cho các lĩnh vực khác mà để tiếp tục sử dụng cho các mục tiêu, Chương trình nêu trên.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo hướng dẫn các bộ, địa phương xác định nhu cầu bố trí cho các đối tượng dự án nêu trên; trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 trong tháng 3/2014.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2014, khả năng cân đối nguồn vốn và nhu cầu ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 của các bộ, địa phương để xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và phương án ứng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2014.

Trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 đã được giao.