Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Trần Huyền

Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính tập trung vào 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 1924/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính.

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính ngành Tài chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, huy động, phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước và xã hội, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, nâng cao tính chủ động của ngân sách địa phương, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Kế hoạch, trọng tâm cải cách hành chính 5 năm tới của Bộ Tài chính là: Cải cách thể chế tài chính, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính ngành tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển ngành tài chính.

Về cải cách thể chế, Bộ Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế trong lĩnh vực tài chính để cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ, minh bạch, hiện đại, hội nhập; tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy nền tài chính quốc gia phát triển lành mạnh; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. 

Trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. 

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với cải cách tài chính công, Bộ Tài chính đặt mục tiêu sẽ đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kiểm soát tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Tài chính sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài chính hướng tới Bộ Tài chính số, Bộ Tài chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và nâng cao hiệu quả hoạt động toàn Ngành thông qua Chính phủ số và các công cụ số hóa.

Từ đó, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng tài chính điện tử, Tài chính số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở.

Trên cơ sở nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch và các chương trình, kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2026 của Bộ Tài chính đã được ban hành, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để ban hành các văn bản, tổ chức quán triệt và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị.

Đối với các Tổng cục và tương đương, thực hiện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục để triển khai tới các đơn vị thuộc hệ thống bảo đảm theo đúng lộ trình cải cách của Chính phủ và Bộ Tài chính, ban hành trong tháng 10/2021.