Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

PV.

Ngày 12/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2333/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.
Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tài chính và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong việc đổi mới công tác cán bộ; Xây dựng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, xác định các nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW và Nghị quyết số 132/NQ-CP.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đề ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên, cụ thể:

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cùa Nghị quyết 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Nghị quyết số 132/NQ-CP nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tường, nâng cao đạo đức cách mạng cho đàng viên, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Các Tổng cục có hệ thống dọc tại địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác cán bộ

Trước mắt, Bộ Tài chính tập trung xây dựng các quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các cấp của ngành Tài chính; Xây dựng văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thuộc ngành Tài chính; Xây dựng văn bản hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế; Xây dựng văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động.

Đồng thời, xây dựng văn bản hướng dẫn về công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động gắn với yêu cầu của từng vị trí việc làm, đảm bảo việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc ngành Tài chính trung thực, khách quan và cụ thể, phù hợp với các quy định của Chính phủ; Tiếp tục xây dựng văn bản quy định vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài chính đảm bào phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ba là, tăng cường công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động để đáp ứng nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức gắn liền với việc tổ chức thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; Quản lý chặt chẽ biên chế của Ngành, giảm biên chế ở những bộ phận trung gian, tăng cường biên chế cho các đơn vị tác nghiệp trực tiếp, các đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyển dụng họp lý đảm bảo bổ sung lực lượng cán bộ kế cận có chất lượng, năng lực; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Tài chính và chiến lược tài chính đến năm 2030, phù hợp với mục tiêu phát triển nhân lực chung của toàn quốc gia và xu thế phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc luân chuyển, luân phiên, điều động và chuyển đổi vị trí công tác, tránh gây xáo trộn tổ chức, làm ảnh hưởng đến tâm lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; Triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo hướng định lượng, xuyên suốt, đa chiều, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện đánh giá định kỳ theo quy định của Trung ương và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ của ngành Tài chính; Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra của các đơn vị trong ngành để kịp thời nắm bắt và điều chỉnh; Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay; Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử công chức, viên chức trong ngành khi chưa có kết luận đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị...