Bộ Tài chính chủ động phòng, chống thiên tai

PV.

Ngày 3/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 12109/BTC-KHTC về công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 của Bộ Tài chính nhằm chủ động công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần hoàn thành niệm vụ chính trị được giao.

Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2018 của Bộ Tài chính hướng đến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính về thiên tai. Nguồn: internet
Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2018 của Bộ Tài chính hướng đến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính về thiên tai. Nguồn: internet

Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2018 của Bộ Tài chính hướng đến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính về thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai cả về tổ chức bộ máy, lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Qua đó, tích cực, chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, giảm thiểu tổn thất, thiệt hại về người và tài sản, môi trường do thiên tai gây ra, góp phần phát triển bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng; Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ phục hồi, tái thiết sau thiên tai nhằm sớm ổn định hoạt động của cơ quan, đơn vị; Nâng cao khả năng chống chịu của các công trình, trụ sở làm việc, hệ thống kho tàng dự trữ và các công trình phụ trợ... đảm bảo an toàn và thích ứng với các tác động mới của thiên tai.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Tài chính đề ra một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến kiên thức về các biện pháp phòng, chống thiên tai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và cộng đồng dân cư để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2018 của đơn vị theo quy định, phù hợp với tình hình và quy mô, phạm vi, đặc thù hoạt động và hệ thống cơ sở vật chất được giao quản lý, đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội, những loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường gặp trên địa bàn hoạt động. Đồng thời, xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, trong đó chú ý khu vực nguy hiểm và đối tượng dễ bị tổn thương...

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn của địa phương trên địa bàn hoạt động để xây dựng quy trình phối hợp và phương án diễn tập phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn người và tài sản của cơ quan, đơn vị và hỗ trợ chính quyền, người dân địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; Thực hiện tổ chức công tác diễn tập phương án phòng, chống thiên tai để rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ quan, đơn vị; Duy trì lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng trực thực hiện nhiệm vụ; Kịp thời nắm bắt các thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động có phương án phòng, chống hiệu quả, phù hợp và khắc phục hậu quả nếu có; Chủ động cân đối bố trí nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị để đảm bảo kịp thời hỗ trợ cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.