Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2023 dành cho công dân


Bộ Tài chính vừa công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội. Báo cáo với các thông tin ngắn gọn, dễ hiểu về tình hình tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022, chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2023 nhằm giúp người dân dễ dàng nắm bắt.

Theo báo cáo, mục tiêu ngân sách nhà nước năm 2023 là hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công gắn với huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, góp phần kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Đảm bảo nguồn cho cải cách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội khi được thực hiện; Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự đảm bảo kinh phí hoạt động khu vực sự nghiệp công lập.

Về thu ngân sách nhà nước, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 là 1.620,7 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 0,4% so với ước thực hiện năm 2022. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,7%GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13,3%GDP. Về chi ngân sách nhà nước, dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 là 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3% so dự toán năm 2022. Bội chi ngân sách nhà nước là 455,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,42%GDP; đến cuối năm 2023, nợ công khoảng 44-45%GDP.

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cũng cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản nhất về đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 gồm: Bối cảnh thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022; Đánh giá ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện các chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ).

Báo cáo còn cung cấp những thông tin, số liệu cơ bản nhất về các căn cứ vĩ mô cơ bản xây dựng dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2023; cơ cấu các khoản nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2023-2025 và giải pháp triển khai thực hiện, làm căn cứ để xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Đây là năm thứ 9 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Việc công khai Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm là một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế.

Trần Huyền