Bộ Tài chính đã cắt giảm 2.985 đầu mối đơn vị hành chính


Theo Bộ Tài chính, từ ngày 01/01/2018 đến nay, Bộ đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính.

Đến nay, hệ thống thuế đã giảm 2.100 đầu mối cấp tổ/đội. Nguồn: internet
Đến nay, hệ thống thuế đã giảm 2.100 đầu mối cấp tổ/đội. Nguồn: internet

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo báo cáo công tác quý I/2020 của Bộ Tài chính, đến nay, hệ thống thuế đã giảm 2.100 đầu mối cấp tổ/đội, tương ứng giảm 2.100 Đội trưởng và tương đương; sắp xếp, hợp nhất 565 Chi cục Thuế trực thuộc 63 Cục thuế để thành lập 269 Chi cục Thuế khu vực, giảm 296 Chi cục Thuế, số Chi cục Thuế còn lại hiện nay là 415 Chi cục Thuế.

Kết quả trên đã đạt 102% kế hoạch về số lượng và vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính.

Thực hiện hiệu quả việc rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến nay, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính, qua đó giảm trên 2.044 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ/đội trở lên.

Các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 09 đơn vị (từ 36 đơn vị xuống còn 27 đơn vị) do sáp nhập, giải thể để giảm 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Giải thể 06 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ; Giải thể 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ.