Bộ Tài chính đề nghị bổ sung chế tài xử lý trong quản lý vốn đầu tư công

Trần Huyền

Đó là một trong những nội dung Bộ Tài chính tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Bộ Tài chính đề nghị bổ sung chế tài xử lý trong quản lý vốn đầu tư công. Ảnh: internet
Bộ Tài chính đề nghị bổ sung chế tài xử lý trong quản lý vốn đầu tư công. Ảnh: internet

Theo Bộ Tài chính, quá trình thực hiện Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ gặp khó khăn, vướng mắc do một số quy định tại Nghị định chưa cụ thể, chưa phù hợp với Luật Đầu tư công, chưa đầy đủ quy định đối với vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư... Vì vậy, Bộ Tài chính thống nhất việc cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định này.

Cho ý kiến vào các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung chế tài xử lý trong quản lý vốn đầu tư công. Theo đó, đối với việc phân bổ vốn kế hoạch năm không sát với thực tế tiến độ thực hiện dự án, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của đơn vị, có thể nghiên cứu quy định đối với các dự án giải ngân không đạt kế hoạch sẽ xem xét việc cắt, giảm kế hoạch năm sau.

Trong trường hợp các dự án do địa phương quản lý được ngân sách trung ương hỗ trợ được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, ngân sách trung ương sẽ không bố trí vốn cho các dự án trong các năm tiếp theo, địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn hoàn thành dự án.

Ngoài ra, về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chậm thanh toán, giải ngân, quyết toán các dự án thuộc đơn vị quản lý, Bộ Tài chính đề nghị xem xét bổ sung quy định không bố trí vốn cho đơn vị hoặc bố trí vốn năm sau không cao hơn mức vốn đã giải ngân năm trước.

Bộ Tài chính cũng tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sự phối hợp của Bộ Tài chính trong việc xây dựng, triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Trong đó, để nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp của Bộ Tài chính khi tham gia với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập, điều chỉnh, bổ sung, đánh giá,... kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP theo hướng các bộ, cơ quan trung ương có và địa phương có báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để khai thác, phục vụ đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách tổng thể chung của cả nước.

Bộ Tài chính cũng đề nghị bổ sung quy định về cơ chế phối hợp khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Trong đó, quy định rõ tài khoản cấp cho Bộ Tài chính với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, có quyền khai thác thông tin như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm cơ sở để Bộ Tài chính theo dõi, có ý kiến kịp thời trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn.