Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí, lệ phí lĩnh vực xây dựng


Bộ Tài chính đang đề xuất giảm 50% một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ Tài chính đang đề xuất giảm 50% một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đang đề xuất giảm 50% một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nguồn: internet

Bộ Tài chính hiện đang xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về dự thảo Thông tư quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. 

Theo dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% cho các loại phí, lệ phí trong 03 Thông tư (gồm Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016, Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016, Thông tư số 210/2016/TT-BTC) liên quan đến: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở, phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Trong đó, tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Giảm 50% một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng là một trong những đề xuất của Bộ Tài chính nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp cộng đồng doanh nghiệp có nguồn lực tài chính để phục hồi sản xuất, vượt qua khó khăn.

Theo đó, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 1 triệu đồng/chứng chỉ được đề xuất giảm còn 500.000 đồng/chứng chỉ. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là 300.000 đồng/chứng chỉ sẽ được giảm còn 150.000 đồng/chứng chỉ. Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a khoản này.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, chủ đầu tư các dự án là người nộp phí theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện nộp phí thẩm định bằng 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

Trong đó, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng giảm như bảng sau: 

Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng)

≤ 15

25

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

≥10.000

Tỷ lệ %

0,0095

0,0085

0,0075

0,00625

0,005

0,00375

0,00235

0,00125

0,001

0,0005

 

Phí thẩm định thiết kế cơ sở (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác) bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại biểu trên.

Bộ Tài chính cũng đề xuất, chủ đầu tư các dự án là người nộp phí theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện nộp phí thẩm định bằng 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC. 

Các mức phí, lệ phí nêu trên dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020. 

Theo các chuyên gia kinh tế, đây là một trong những đề xuất quan trọng của Bộ Tài chính nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp cộng đồng doanh nghiệp có nguồn lực tài chính để phục hồi sản xuất, vượt qua khó khăn.