Bộ Tài chính giải đáp ý kiến cử tri về cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe công

PV (t/h)

Cử tri tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ý kiến như sau: Đề nghị tất cả các cơ quan Nhà nước cần khoán xe công như Bộ Tài chính đang thực hiện nhằm minh bạch hóa sử dụng xe công, góp phần giảm nợ công tăng cao như hiện nay.

Định mức xe ô tô công theo hướng phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30%-50% số lượng xe.
Định mức xe ô tô công theo hướng phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30%-50% số lượng xe.

Về vấn đề trên, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 1374/BTC-QLCS ngày 03/02/2017.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công (trong đó có xe ô tô công), khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và nhằm thực hiện minh bạch hóa sử dụng xe công, góp phần giảm nợ công tăng cao như hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; theo đó, giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện chính sách về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô công theo hướng phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30%-50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, xe ô tô phục vụ công tác chung.

Đồng thời, cũng chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tổ chức triển khai trên cơ sở lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó dự kiến sửa đổi quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công theo lộ trình đối với một số nhóm chức danh ngoài địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.