Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thi đua khen thưởng trong tổ chức bầu cử

Theo mof.gov.vn

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 4008/BTC-TĐKT về hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Tài chính đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua, thực hiện tốt Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Bộ Tài chính đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua, thực hiện tốt Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện nội dung Hướng dẫn số 670/HĐ-BTĐKT ngày 30/3/2021 của của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Tài chính đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua, thực hiện tốt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm, tự giác của công dân trong thực hiện công tác bầu cử.

Về công tác khen thưởng, Bộ Tài chính yêu cầu các tập thể trực tiếp tham gia công tác bầu cử, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công trong công tác bầu cử, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đúng quy định; cá nhân trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; phục vụ tốt công tác bầu cử ở các cấp hoặc có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện hiện công tác bầu cử.

Ngoài những nội dung trên, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; lựa chọn, đề xuất tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng nội dung của Hướng dẫn số 670/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương để đề nghị xét khen thưởng.

Theo Hướng dẫn số 670/HĐ-BTĐKT, mục đích của việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm:

Thứ nhất, góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 

Thứ hai, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đoàn kết thống nhất tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Thứ ba, tạo không khí phấn khởi, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

Thứ tư, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.