Bộ Tài chính thông báo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu

PV

Ngày 10/2, Bộ Tài chính thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu Quý IV và cả năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016 là 3.970,063 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2016 (Quý I) là 3.787,147 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30/6/2016 (Quý II) là 1.495,432 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30/9/2016 (Quý III) là 2.175,134 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV (từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016) là 1.399,036 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV (từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016) là 1.187,252 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV là 3,077 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV là 103 triệu đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV và cả năm 2016 (đến hết ngày 31/12/2016) là 2.389,891 tỷ đồng.