Bộ Tài chính thực hiện 05 giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh


Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động với 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg.

Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động với 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động với 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg. Nguồn: internet

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Trong Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu, yêu cầu cụ thể đối với các đơn vị thuộc Bộ nhằm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo điều hành, theo dõi sát diễn biến tình hình và bám sát các mục tiêu tại các nghị quyết của Chính phủ để xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn, củng cố niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng của từng khu vực và các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng ngành để tạo động lực phát triển không chỉ cho năm 2019 mà cho các năm tiếp theo.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có sức lan tỏa; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2019. Đồng thời, thực hiện nghiêm nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Bộ Tài chính đã đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Một là, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Hai là, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Ba là, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án công nghiệp quy mô lớn, bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công trong năm 2019.

Bốn là, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bứt phá thị trường trong nước, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu.

Năm là, phát triển mạnh mẽ du lịch, góp phần lan tỏa tới nhiều ngành sản xuất, dịch vụ thị trường phát triển.

Tại Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg, Bộ Tài chính cũng đã phân công cụ thể các đơn vị thuộc Bộ chủ trì hoặc đầu mối, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công.