4 tháng, ngành Thuế thu ngân sách đạt 419.710 tỷ đồng

Minh Hà

Đến hết tháng 4/2019, số thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt 419.710 tỷ đồng. Đạt được kết quả này là do ngành Thuế đã “mạnh tay” trong xử lý công tác quản lý nợ thuế và thanh tra, kiểm tra ngay từ những tháng đầu năm 2019.

4 tháng đầu năm 2019, ngành Thuế thu NSNN đạt gần 36% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.
4 tháng đầu năm 2019, ngành Thuế thu NSNN đạt gần 36% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách tháng 4/2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 114.100 tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán pháp lệnh, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 419.710 tỷ đồng, bằng 35,9% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa do ngành Thuế quản lý trong tháng 4/2019 ước đạt 109.400 tỷ đồng, bằng 9,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018; lũy kế thu nội địa 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 401.419 tỷ đồng, bằng 35,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô tháng 4/2019 ước đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 10,5% so với dự toán, bằng 107,3% so với cùng kỳ năm 2018; lũy kế thu từ dầu thô 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 18.291 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 97,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng cục Thuế đánh giá, với kết quả thu NSNN nêu trên, số thu ngân sách trung ương lũy kế 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 193.300 tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ; Thu ngân sách địa phương ước đạt 226.410 tỷ đồng, bằng 37,7% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ.