Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt đầu năm các cơ quan thông tấn báo chí

BTC

Ngày 15/01/2009, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt thân mật thường niên với các cơ quan thông tấn báo chí nhân dip đầu năm 2009. Thứ trưởng Trần Văn Hiếu chủ trì cuộc gặp mặt cùng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Đông đảo đại diện nhiều cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành Tài chính tham dự và trao đổi ý kiến.

Trong năm qua, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả 8 nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ đề ra, toàn ngành Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dự toán năm theo hướng tích cực, đáp ứng được cơ bản yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và thực hiện được các nhiệm vụ về quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,23% so với năm 2007 (kế hoạch sau khi điều chỉnh là 6,5 – 6,7%). Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước tính tăng 26,3% so với năm 2007 và vượt 23,5% dự toán cả năm; cơ cấu thu có tiến bộ, thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước tăng 8,3%, thu từ dầu thô tăng 49,4%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 41% so với dự toán. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước tính tăng 22,3% so với năm trước và vượt 18,9% dự toán năm. Bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi 5%GDP; Dư nợ Chính phủ, dư nợ ngoài nước của Quốc gia trong giới hạn đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và ổn định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô...

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu nêu rõ: Được sự phối hợp nhiệt tình và hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí, công tác thông tin tuyên truyền trong năm qua đã có những bước chuyển biến tích cực góp phần, đưa các cơ chế chính sách tài chính từng bước đi vào cuộc sống, giúp cho ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao cho.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, nhiệt tình và hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, các cơ quan thông tấn báo chí, các đồng chí phóng viên trong và ngoài ngành Tài chính.

Bước sang năm 2009, Bộ Tài chính mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí, các đồng chí phóng viên trong và ngoài ngành Tài chính tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ và phối hợp với Bộ tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây:

1/Thông tin tuyên truyền về những thành tựu và những đóng góp thiết thực của ngành Tài chính trong những năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 - 2010 theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng; những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của ngành Tài chính bao gồm 7 nhóm với 30 giải pháp đã được trình bày tại Hội nghị Tài chính toàn quốc ngày 03/12/2008 tại Hà Nội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2009.

2/ Tập trung thông tin tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các Luật Thuế, những cơ chế chính sách tài chính mới... nhất là cơ chế chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; về đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, về xã hội hoá giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao...; các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển đồng bộ các loại thị trường như thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ; áp dụng nguyên tắc giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các loại hàng hóa, dịch vụ Nhà nước còn định giá theo lộ trình; những chính sách chế độ tài chính, thuế, hải quan, ngân sách, cổ phần hóa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đáp ứng các cam kết của WTO, trong đó cần phát hiện, phản ánh kịp thời dư luận xã hội về những bất cập của cơ chế chính sách tài chính và các thủ tục hành chính, đề xuất hướng xử lý tháo gỡ những bất cập, những vướng mắc để đưa cơ chế chính sách tài chính đi vào cuộc sống.

3/ Đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về những chủ trương, biện pháp và những hành động, kết quả cụ thể của ngành Tài chính và xã hội trong việc thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu và giới thiệu các đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt chủ trương này.
4/ Tăng cường thông tin tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện công cuộc cải cách hành chính, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiện đại hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của các đơn vị trong ngành Tài chính.
5/ Bám sát và thông tin kịp thời kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi tiêu, công khai, minh bạch tài chính, chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công.
6/ Bám sát và kịp thời thông tin phản ảnh các hoạt động có tính thời sự, trọng tâm của ngành Tài chính diễn ra trong các thời điểm của năm, trong đó cần chú trọng thông tin tuyên truyền kịp thời hoạt động đối nội, đối ngoại, các phong trào hoạt động của các tổ chức đoàn thể và phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị nhằm cổ vũ, động viên cán bộ trong ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu tài chính - ngân sách năm 2009./.