Bộ Tài chính triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020


Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2020.

Thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tài chính năm 2020 được tiến hành từ ngày 17/8/2020 đến ngày 19/8/2020. Nguồn: internet
Thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tài chính năm 2020 được tiến hành từ ngày 17/8/2020 đến ngày 19/8/2020. Nguồn: internet

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tài chính năm 2020 được tiến hành từ ngày 17/8/2020 đến ngày 19/8/2020; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành từ ngày 21/9/2020 đến ngày 20/11/2020; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 9/11/2020 đến ngày 13/11/2020.

Trong tuần lễ cao điểm từ ngày 9/11/2020 đến ngày 13/11/2020, thực hiện tuyên truyền theo khẩu hiệu: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Tài chính phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, căn cứ tình hình thực tế, để xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền trong hệ thống phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2020, Bộ Tài chính đã đưa ra 4 nội dung lớn và phân công các đơn vị thực hiện kế hoạch cụ thể, gồm: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên cơ sở các nội dung trên, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị để lựa chọn, xác định nội dung, hình thức thực hiện phù hợp. Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ tổ chức theo hệ thống ngành dọc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc hệ thống ngành mình để triển khai các hoạt động Ngày Pháp luật tài chính và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2020 phù hợp với đặc thù của đơn vị, bảo đảm có sự phối hợp thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với UBND cùng cấp tại địa phương.