Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018

PV.

Ngày 22/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BTC về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2018 là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 1480/QĐ-BTC, thời gian triển khai Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018 được tiến hành từ ngày 15/8 - 15/9/2018; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động trong Ngày Pháp luật Tài chính thực hiện từ ngày 27/8 - 31/8/2018.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018 được Bộ Tài chính tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC).

Trong tuần lễ cao điểm từ ngày 5/11 – 9/11/2018, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện tuyên truyền theo khẩu hiệu sau: “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, ngành Tài chính phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật tài chính, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh”.

Bộ Tài chính đã đưa ra 4 nội dung lớn và phân công các đơn vị thực hiện kế hoạch cụ thể các nội dung gồm: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; cải cách, đơn giản hóa TTHC; Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở các nội dung trên, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ căn cứ nội dung Kế hoạch này và hướng dẫn tại Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính (ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính) và tình hình thực tế của đơn vị để lựa chọn, xác định nội dung, hình thức thực hiện phù hợp.

Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ tổ chức theo hệ thống ngành dọc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc hệ thống ngành mình để triển khai các hoạt động Ngày pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2018 phù hợp với đặc thù của đơn vị, bảo đảm có sự phối hợp thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với UBND cùng cấp tại địa phương.

Kết thúc ngày Pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2018, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả về Vụ Pháp chế trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp.