Ngành Tài chính hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Tài chính năm 2018

PV.

Ngày 22/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BTC về kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và Ngày Pháp luật Tài chính (28/8) năm 2018.

Ngành Tài chính hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và Ngày Pháp luật Tài chính (28/8) năm 2018. Nguồn: internet
Ngành Tài chính hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và Ngày Pháp luật Tài chính (28/8) năm 2018. Nguồn: internet

Ngành Tài chính hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và Ngày Pháp luật Tài chính (28/8) năm 2018 với chủ đề tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; Thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thời gian thực hiện Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018 được tiến hành từ ngày 15/8/2018 đến ngày 15/9/2018; Tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành từ ngày 16/9/2018 đến ngày 30/11/2018; Tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền trong hệ thống phù hợp với chủ đề Ngày pháp luật.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Tài chính năm 2018, Bộ Tài chính đã đưa ra 4 nội dung hoạt động lớn, gồm: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.