Bộ Tài chính triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong tháng 5/2014, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch được giao.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Đã trình Chính phủ ban hành Nghị định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014). Trên cơ sở đó, đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định này.

Đã trình Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý vướng mắc trong việc thực hiện các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (công văn số 6296/BTC-ĐT ngày 14/5/2014) và đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các dự án khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả Chương trình 135) thuộc kế hoạch năm 2014 và 2015 được phân bổ vốn và thanh toán vốn khi có quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/12 của năm kế hoạch (thay vì trước ngày 31/10 của năm kế hoạch theo quy định hiện hành).

Ngoài ra, trong tháng 5 vừa qua, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó:

Đối với mặt hàng sữa: Cục Quản lý Giá phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trình Bộ về quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, theo đó căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 2/5/2014 của Chính phủ tháng. Ngày 20/5/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đồng thời Bộ Tài chính đã có văn bản số 6544/BTC-QLG hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6602/BTC-QLG ngày 20/5/2014 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính và các Sở ban ngành có liên quan tổ chức triển khai các biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và hướng dẫn của Bộ Tài chính phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Đối với mặt hàng xăng dầu: Bộ Tài chính đã có văn bản tham gia ý kiến với Bộ Công thương về hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của TTg Hoàng Trung Hải tại Thông báo 189/TB-VPCP ngày 7/5/2014 của Văn phòng Chính phủ, theo đó đề xuất chuyển công tác điều hành giá xăng dầu sang Bộ Công thương thực hiện cho phù hợp với quy định của Luật Giá.

Đã phối hợp với Bộ Công Thương điều hành kinh doanh xăng dầu phù hợp tình hình thị trường thế giới và trong nước góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm soát lạm phát, cụ thể là:
Ngày 6/5/2014, đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán như hiện hành.

Ngày 15/5/2014, đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành; tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành; sử dụng quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa (200 đ/lít đối với xăng, 180 đ/lít đối với dầu điêzen, 160 đ/lít đối với dầu hỏa).

Ngày 28/5/2014 tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán như hiện hành; tiếp tục giữ mức trích Quỹ bình ổn giá; điều chỉnh mức sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng (xăng 200 đ/lít; dầu điêzen 90 đ/lít; dầu hỏa: 60 đ/lít; dầu madút: 160 đ/kg).