Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ Tài chính. Trước đó, Bộ Nội vụ đã có báo cáo Chính phủ kết quả xác định Par Index và Bộ Tài chính đạt số điểm là 77,03, đứng thứ 8/19 Bộ.

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính. Nguồn: internet
Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính. Nguồn: internet
Theo công văn số 3597/BTC-PC về việc nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ Tài chính, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2014, Bộ Nội vụ đã có báo cáo Chính phủ kết quả xác định Par Index các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính đạt số điểm là 77,03, đứng thứ 8/19 Bộ.

Chỉ số Par Index được xác định theo 7 tiêu chí thành phần gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; và hiện đại hóa hành chính.

Theo kết quả được công bố, bên cạnh những hoạt động tương đối hiệu quả, một số hoạt động còn có những hạn chế thiếu sót dẫn đến vị trí xếp hạng của Bộ Tài chính chưa cao.

Nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính trong năm 2014 và các năm tiếp theo, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh việc phổ biến tuyên truyền các chủ trương, chính sách và pháp luật liên quan đến nhiệm vụ cải cách hành chính, phương pháp đánh giá, xác định chỉ số Par index cho cán bộ, công chức. Qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết của lãnh đạo, cán bộ, công chức trong công tác này.

Cùng với đó, phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác chỉ đạo phải đảm bảo rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; coi việc hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính là tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị và cũng là một trong các tiêu chí đánh giá quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Đồng thời, chấn chỉnh một bước công tác xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Bộ, trong đó, xác định kế hoạch cải cách hành chính là một kế hoạch thành phần quan trọng. Kế hoạch cải cách hành chính phải được ban hành chậm nhất vào nửa đầu tháng 1 hàng năm, đồng thời, kế hoạch phải bao quát đủ các lĩnh vực cải cách, cụ thể hóa phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện báo cáo kết quả triển khai tại giao ban Bộ hàng tháng, quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm của Bộ.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính, thực hiện rà soát, nghiên cứu đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó tập trung vào các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực liên quan nhiều đến cá nhân, tổ chức như Thuế, Hải quan, Kho bạc, Chứng khoán.

Đối với Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính khẩn trương tiến hành hoàn chỉnh chương trình đào tạo, bồi dưỡng về nội dung Chuyên đề cải cách hành chính và thực tiễn cải cách hành chính trong ngành tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó đưa hành động và kết quả thực hiện cải cách hành chính thành tiêu chí xem xét quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính triển khai xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm; nghiên cứu nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của ngành bao gồm hệ thống mạng thông tin, trang thiết bị máy tính, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3-4.

Cổng Thông tin điện tử, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính và các báo, tạp chí ngành Tài chính thực hiện việc đưa tin, bài về các hoạt động cải cách hành chính của Bộ; Mở chuyên mục cải cách hành chính để thông tin rộng rãi tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị định kỳ hàng quý đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính năm của Bộ, căn cứ kết quả thực hiện, đối chiếu kết quả với các tiêu chí chấm điểm báo cáo Bộ tại giao ban quý của Bộ.

Theo dõi tiến độ, kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị theo kế hoạch được phân công gửi Văn phòng Bộ tổng hợp báo cáo Bộ định kỳ tại giao ban Bộ. Song song với đó, xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thực hiện công tác cải cách hành chính (trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính) tại các đơn vị và báo cáo Bộ kết quả kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt.

Riêng đối với việc đánh giá, chấm điểm Par Index năm 2013, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức rà soát báo cáo cải cách hành chính 2013 để bổ sung các nội dung còn thiếu trong đó làm rõ việc lập kế hoạch, các sáng kiến cải tiến đã thực hiện trong năm 2013. Triển khai việc tự đánh giá chấm điểm Par Index 2013 đảm bảo quv trình và các nội dung chấm điểm theo quy định. Trên cơ sở đó, tổng kết rút ra những vấn đề cần khắc phục, xử lý trong công tác đánh giá Par Index để triển khai trong các năm tiếp theo.