Quyết định 2808/QĐ-BTC:

Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế


Ngày 29/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2808/QĐ-BTC về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Quyết định kèm theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, cụ thể: sửa đổi 01 thủ tục về xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp và bãi bỏ 01 thủ tục về khai, nộp phí đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam, đã được công bố tại Quyết định số 1949/QĐ-BTC ngày 12/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2808/QĐ-BTC.