Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

PV.

Chiều ngày 16/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính (biên phải) trao tặng Kỷ niệm chương cho Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Nguồn: MOF
Bộ trưởng Bộ Tài chính (biên phải) trao tặng Kỷ niệm chương cho Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Nguồn: MOF
Trước đó, ngày 08/8/2018, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã ký Quyết định số 1313/QĐ-BTC tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vì đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam.
Quyết định trên được ban hành căn cứ theo: Luật Thi đua khen thưởng; Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Quyết định số 42/2005/QĐ-BTC ngày 07/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” và xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng và Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tài chính.