Bộ trưởng Vương Đình Huệ yêu cầu tăng cường các mặt công tác trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

PV.

(Tài chính) Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012, Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, ngày 24/1/2013, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã ký Công điện số 01 gửi Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tiếp theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 2/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và tất cả các đơn vị trong hệ thống ngành tài chính từ trung ương đến địa phương tăng cường các mặt công tác trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 như sau:

Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và các văn bản chỉ đạo có liên quan, trong đó chú trọng các công việc sau:

- Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn; đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; có biện pháp tăng cường đưa hàng hóa nhất là hàng hoá thuộc Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường đến khu vực ngoại thành, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu công nghiệp, khu tập trung đông dân cư.

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, mặt hàng bình ổn giá, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu; đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng tăng giá, phí tùy tiện, trái pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ động có phương án đề xuất để giãn thời gian điều chỉnh giá trong dịp tết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương như giá dịch vụ khám chữa bệnh; giá dịch vụ giáo dục (học phí); giá nước sạch sinh hoạt; giá cước xe buýt được Nhà nước trợ giá…

- Tham mưu cho UBND tỉnh chủ động dành nguồn tập trung cho các nhiệm vụ chi NSNN, đặc biệt là chi cho con người và xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương trong dịp Tết nguyên đán. Phối hợp với Cục Thuế tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu NSNN; thực hiện quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm; rà soát, sắp xếp lại, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, hạn chế tối đa việc bổ sung dự toán và ứng vốn.

Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo triển khai thu các loại thuế ngay từ đầu năm, đặc biệt là thuế môn bài; kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế, kết hợp với kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế, quyết toán thuế của các đơn vị để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Đôn đốc thu đối với số thuế được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng và theo đúng chế độ quy định. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các đơn vị kinh doanh mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết, kiểm tra việc chấp hành chế độ hóa đơn chứng từ. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để các doanh nghiệp tranh thủ bán được hàng và làm nghĩa vụ cho NSNN.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tại địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn để phục vụ đầy đủ kịp thời nhu cầu chi theo dự toán, đồng thời kiểm soát chi chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, chế độ định mức theo quy định.

Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; tập trung tăng cường lực lượng thực hiện tốt công tác chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm góp phần bình ổn thị trường.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và cho các vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh...

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị trong hệ thống ngành tài chính từ trung ương đến địa phương, ngoài việc chỉ đạo, thực hiện, phối hợp thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ và công tác phục vụ Tết được giao tại Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 2/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản chỉ đạo liên quan có trách nhiệm:

- Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo luật định và theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 30/CT-TTG ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên; không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết và xuân Quý Tỵ năm 2013;

- Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình và người có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đón Tết.

Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 04/CT-BTC, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo Tết (gồm báo cáo thường kỳ; báo cáo nhanh, báo cáo tổng hợp tình hình Tết về Cục Quản lý giá để tổng hợp theo thông lệ hàng năm); kịp thời báo cáo Bộ những vấn đề đột xuất phát sinh để có biện pháp xử lý.

Giao Cục Quản lý giá hướng dẫn cụ thể về nội dung và thời gian báo cáo tết;  tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC và Công điện này; tổng hợp tình hình giá cả thị trường Tết báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.