Bốn trường hợp loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

PV

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSCD) sẽ loại bỏ thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp giao dịch không hợp lệ, không có đủ chứng khoán, vi phạm pháp luật và tài khoản nhà đầu tư chưa đăng ký thành viên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 hướng dẫn đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Trong đó, tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 30/2023/TT-BTC quy định, VSCD loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các giao dịch không hợp lệ được quy định tại khoản 1 Điều 17, khoản 2 Điều 18, khoản 3 Điều 19 Thông tư số 30/2023/TT-BTC, bao gồm 4 trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, các giao dịch không hợp lệ sẽ không được thanh toán, cụ thể:

Giao dịch của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp hoặc khách hàng của thành viên lưu ký được thực hiện sau khi VSCD đã thông báo cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đình chỉ hoạt động thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với tổ chức mở tài khoản trực tiếp, thành viên lưu ký đó.

Giao dịch thực hiện đối với mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chưa được đăng ký trên hệ thống của VSCD.

Giao dịch có số hiệu tài khoản không hợp lệ do số đăng ký thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp hoặc ký tự loại tài khoản giao dịch không tồn tại; có ngày giao dịch khác với ngày làm việc trên hệ thống của VSCD.

Giao dịch có các thông tin không hợp lệ gồm: không có mã phiên giao dịch, ngày giao dịch khác ngày hiện tại, không có số hiệu lệnh bên mua hoặc bên bán, giá hoặc khối lượng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng không, không có xác nhận lệnh.

Giao dịch có tổ hợp bốn thông tin mã thị trường, mã bảng giao dịch, mã chứng khoán, số xác nhận lệnh trùng với giao dịch đã nhận trước đó.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 30/2023/TT-BTC, VSCD sẽ thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch lỗi của thành viên giao dịch, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

Trường hợp đến thời hạn thanh toán theo quy định mà thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp không có đủ tiền thanh toán thì VSCD thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch.

Trường hợp thứ hai là thông tin tài khoản nhà đầu tư chưa được thành viên lưu ký đăng ký với VSCD trước thời điểm VSCD nhận được kết quả giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trường hợp thứ ba là các giao dịch không có đủ chứng khoán để thanh toán.

Trường hợp thứ tư là những giao dịch vi phạm pháp luật và các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xác định trước khi VSCD hoàn tất thanh toán.