Các bộ, ngành chung tay chống thất thu thuế trong kinh doanh thương mại điện tử

Thùy Linh

Hiện Bộ Tài chính đang trong quá trình phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, từ đó góp phần chống thất thu thuế trong kinh doanh thương mại điện tử.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mới đây, gửi kiến nghị Bộ Tài chính, cử tri TP.  Hồ Chí Minh cho rằng, trước việc thu thuế trong kinh doanh thương mại điện tử còn gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ gây thất thu nguồn ngân sách quốc gia, cần sự chung tay của Bộ Tài chính với các bộ, ngành chức năng có liên quan để vào cuộc quyết liệt hơn.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 330/TB-VPCP ngày 18/10/2022, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/05/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ.

Chỉ thị này là một trong những quyết tâm của Chính phủ trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, các nhiệm vụ được Chính phủ giao cho các bộ, ngành đều hướng tới các mục tiêu chung cần đạt được, đó là tăng cường thực hiện số hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu của mỗi bộ, ngành về thương mại điện tử.

Đồng thời, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở đó triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành phục vụ quản lý nhà nước theo đúng quy định và sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng để kiểm soát các hoạt động thương mại điện tử.

Mục tiêu mà các bộ, ngành hướng đến đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến thương mại điện tử, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử giữa các lực lượng thực thi pháp luật.

Các bộ, ngành cũng sẽ rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử, đảm bảo thống nhất, phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số quốc gia.

Hiện Bộ Tài chính đang trong quá trình phối hợp với các bộ, ngành như: Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 18/CT-TTg.