Các điều kiện vay vốn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

PV.

Thông tư 14/2016/TT - BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30/6/2016 có hiệu lực từ 01/11/2016 nêu rõ các điều kiện vay vốn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nguyên tắc chung của việc cho vay:  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thực hiện cho vay đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (dự án) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-Chính phủ ngày 03/4/2014 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và các văn bản có liên quan.

Quỹ thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ để xét chọn các dự án đề nghị vay vốn theo nguyên tắc công khai, bình đẳng. Việc thẩm định tín dụng và các nghiệp vụ liên quan được ủy thác cho một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện.

Các dự án đề nghị được vay vốn không đồng thời nhận các tài trợ, hỗ trợ từ các nguồn Ngân sách Nhà nước khác.

Khách hàng vay vốn của Quỹ phải cung cấp hồ sơ chứng minh dự án đã được phê duyệt, chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án, tính hiệu quả kinh tế của dự án, có khả năng hoàn trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn; cung cấp hồ sơ về tài sản bảo đảm tiền vay và tự chi trả mọi chi phí phát sinh liên quan đến các thủ tục trên.

Khách hàng vay vốn của Quỹ phải bảo đảm sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn.

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;

- Có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện dự án vay vốn theo quy định;

- Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Điều 7 Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Tại thời điểm đề nghị vay vốn, không có các khoản nợ đọng thuế, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Có vốn tự có tham gia thực hiện dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư của dự án.

Dự án vay vốn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả xác nhận đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường);

- Công nghệ thuộc quyền sử dụng hợp pháp của khách hàng và không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc danh mục công nghệ cấm chuyển giao;

- Sản phẩm của dự án được sản xuất và lưu hành theo quy định của pháp luật.