Các trường hợp được hưởng đồng thời 2 trợ cấp

Theo baochinhphu.vn

Ông Trương Đình Hiển (Hà Nam) sinh năm 1944, là thương binh hạng A, thương tật 21%, sau này ông làm công nhân Lâm Trường Yên Thủy và nghỉ chế độ mất sức lao động. Hiện nay ông chỉ được hưởng trợ cấp mất sức lao động mức 1.500.000 đồng/tháng, không được hưởng chế độ thương binh. Vậy, ông có được hưởng chế độ thương binh nữa không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Hiện nay, theo quy định tại khoản 1, Điều 23 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc xem xét, giải quyết thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

Có thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc chưa đủ 20 năm công tác thực tế nhưng có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an; Nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động theo Nghị quyết 16/HĐBT ngày 8/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng; Đã có biên bản giám định tách riêng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật.

Ngoài ra, trường hợp không thuộc các quy định nêu trên và đã được giám định gộp (khám tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật và bệnh tật) nhưng sau khi lấy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động nói chung (trong biên bản giám định tổng hợp) trừ đi tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, nếu tỷ lệ còn lại từ 61% trở lên cũng được giải quyết 2 chế độ.

Trong đơn, ông không trình bày cụ thể về hồ sơ thương tật và mất sức lao động, do đó Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chưa đủ cơ sở để xem xét, trả lời.

Đề nghị ông đối chiếu quy định nêu trên hoặc liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi cư trú) để được xem xét, trả lời cụ thể.