Cần Thơ: 25% số xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới

PV.

Ngày 4/11, UBND TP. Cần Thơ, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện xây dựng nông thôn mới.

UBND TP. Cần Thơ tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc thực hiện chương trỉnh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Ảnh: nongnghiep.vn
UBND TP. Cần Thơ tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc thực hiện chương trỉnh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Ảnh: nongnghiep.vn

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện và là chương trình khung định hướng các nội dung cần thiết phải thực hiện để xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định: "Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại".

Theo số liệu công bố tại Hội nghị Tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện xây dựng nông thôn mới của TP. Cần thơ, sau 5 năm thực hiện, đến tháng 10/2015, TP. Cần Thơ đã xây dựng 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 25% số xã của thành phố....

Hiện nay các xã còn lại trên địa bàn thành phố đã thực hiện được tổng cộng 579/720 tiêu chí nông thôn mới, tăng 358 tiêu chí so năm 2011, trung bình mỗi xã đạt trên 16 tiêu chí. Trong đó xã đạt từ 15 đến 19 tiêu chí có 17 xã, chiếm 47,22% số xã của thành phố, tăng 16 xã so năm 2011; xã đạt 10-14 tiêu chí có 10 xã, chiếm trên 27% và không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí, đạt mục tiêu kế hoạch năm 2015.

Các xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạng tầng kinh tế - xã hội phát triển, môi trường nông thôn dần được cải thiện.

Giao thông nông thôn, thủy lợi được đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển hàng hóa nông sản và phục vụ dân sinh. Đời sống người dân ở 9 xã ở Cần Thơ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có nhiều chuyển biến, thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng/người/năm.

Trong 5 năm tới, TP. Cần Thơ đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng đạt 75% số xã (27/36 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, 75% số huyện (3/4 huyện) đạt chuẩn nông thôn mới...