Cắt giảm 26 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán

PV.

Thực hiện Nghị định số 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018, sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, tới đây, Bộ Tài chính sẽ thực hiện cắt giảm 26 điều kiện, đơn giản hóa 23 điều kiện trong lĩnh vực chứng khoán.

Bộ Tài chính sẽ thực hiện cắt giảm 26 điều kiện, đơn giản hóa 23 điều kiện trong lĩnh vực chứng khoán. Nguồn: Internet
Bộ Tài chính sẽ thực hiện cắt giảm 26 điều kiện, đơn giản hóa 23 điều kiện trong lĩnh vực chứng khoán. Nguồn: Internet

Theo đó, trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 26 điều kiện, đơn giản hóa 23 điều kiện liên quan đến việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Điều kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán; Điều kiện công ty chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ, giao dịch trong ngày; Điều kiện về mức vốn điều lệ tối thiểu đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán...

Cụ thể, đối với quy định về vốn pháp định khi thành lập công ty chứng khoán được Nghị định số 151/2018/NĐ-CP  sửa đổi theo hướng giảm điều kiện về vốn pháp định cho nghiệp vụ tự doanh chứng khoán từ 100 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng và quy định đối với tổ chức tham gia góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán chỉ yêu cầu hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liền trước, bỏ điều kiện không có lỗ lũy kế.

Đặc biệt, Nghị định cho phép các tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Đối với các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh chứng khoán, Nghị định đã có khá nhiều sửa đổi. Đó là, về điều kiện đặt trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy định mới cho phép các nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị thiết bị.

Đối với các điều kiện về cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán, điều kiện về nhân sự cũng đã giảm đi. Trong đó, tiêu chuẩn của tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức kinh doanh chứng khoán chỉ cần 2 năm (trước đây là 3 năm) kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư của doanh nghiệp khác và có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 2 năm (trước đây là 3 năm); không bị xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 6 tháng (trước đây là 12 tháng) gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Tại Nghị định, Chính phủ bãi bỏ điều kiện về tài chính để công ty chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ, bao gồm: Điều kiện không có lỗ lũy kế bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ và điều kiện tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần; Bãi bỏ điều kiện tổ chức tham gia góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán không có lỗ lũy kế; Riêng điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày được sửa đổi theo hướng cắt giảm. 

Theo Nghị định, các công ty chứng khoán được phép cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày cho khách hàng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận  nếu đáp ứng đủ các điều kiện như: Được cấp phép các nghiệp vụ môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán và được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày; Tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày…

Ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính soát xét gần nhất phải là ý kiến chấp nhận toàn phần; Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần, vốn chủ sở hữu không thấp hơn mức vốn pháp định, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng.

Ngoài ra, Nghị định còn bãi bỏ điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán đã quy định tại Điều 19 của Nghị định số 86/2016/NĐ-CP.

Nghị định số 151/2018/NĐ-CP cắt giảm, đơn giản hóa tổng cộng 117 điều kiện kinh doanh thuộc 12 ngành nghề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính như: Lĩnh vực chứng khoán; Kế toán, kiểm toán; Xổ số, casino, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện; Kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; Thẩm định giá.