Bộ Tài chính “mạnh tay” cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

PV.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Từ năm 2016 đến ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 TTHC và đơn giản hóa 888 TTHC.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, VCCI, Liên minh HTX Việt Nam, Hiệp hội DNNVV, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam công bố kết quả giám sát trong lĩnh vực thuế và hải quan.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, VCCI, Liên minh HTX Việt Nam, Hiệp hội DNNVV, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam công bố kết quả giám sát trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Theo đó, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm các yêu cầu về cải cách TTHC như: Gắn công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh với công tác cải cách thể chế; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật ngay từ khâu dự thảo; Chủ động rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong lĩnh vực tài chính, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp; Công khai, minh bạch tất cả các TTHC.

Theo đó, giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 248 TTHC và đơn giản hóa đối với 962 TTHC. Trong đó, lĩnh vực Thuế cắt giảm 147 TTHC, đơn giản hóa 526 TTHC; Lĩnh vực Hải quan cắt giảm 42 TTHC, đơn giản hóa 298 TTHC; Lĩnh vực KBNN cắt giảm 04 TTHC, đơn giản hóa 22 TTHC; Lĩnh vực Chứng khoán cắt giảm 19 TTHC, đơn giản hóa 53 TTHC; Lĩnh vực tài chính khác cắt giảm 36 TTHC, đơn giản hóa 63 TTHC...

Đến cuối năm 2015, bộ TTHC lĩnh vực tài chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa còn lại 1045 TTHC, trong đó: lĩnh vực Thuế là 395 TTHC, hải quan là 219 TTHC, chứng khoán là 161 TTHC, KBNN là 57 TTHC và lĩnh vực tài chính khác là 213 TTHC.

Từ năm 2016 đến ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 TTHC và đơn giản hóa 888 TTHC, cụ thể: Lĩnh vực Thuế cắt giảm 95 TTHC, đơn giản hóa 300 TTHC; Lĩnh vực Hải quan cắt giảm 42 TTHC, đơn giản hóa 181 TTHC; Lĩnh vực KBNN cắt giảm 35 TTHC, đơn giản hóa 22 TTHC;  Lĩnh vực Chứng khoán đơn giản hóa 161 TTHC;  Lĩnh vực tài chính khác cắt giảm 02 TTHC, đơn giản hóa 224 TTHC.

Như vậy, bộ TTHC lĩnh vực tài chính còn lại là 987 TTHC, trong đó, lĩnh vực Thuế là 298 TTHC, lĩnh vực Hải quan là 183 TTHC, lĩnh vực Chứng khoán là 184 TTHC, lĩnh vực KBNN là 22 TTHC và lĩnh vực tài chính khác là 300 TTHC.

Để tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm soát TTHC, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những TTHC không cần thiết, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Hiện nay, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính đã xây dựng phương án và trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt cắt giảm trên 140 TTHC và đơn giản hóa 28 TTHC. Trong đó, lĩnh vực thuế cắt giảm 07 TTHC, đơn giản 02 TTHC; Lĩnh vực Hải quan cắt giảm 05 TTHC, đơn giản 09 TTHC; Lĩnh vực KBNN cắt giảm 10 TTHC, đơn giản 12 TTHC; Lĩnh vực Chứng khoán cắt giảm 36 TTHC; Lĩnh vực tài chính khác cắt giảm 88 TTHC, đơn giản 05 TTHC.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, dự kiến sẽ cắt giảm 117 điều kiện kinh doanh trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.