Ngành Thuế:

Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định tại văn bản quy phạm pháp luật

Việt Dũng

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành Thuế tiếp tục bám sát Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; phấn đấu thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và 20% chi phí tuân thủ quy định khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuế tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Thông báo số 103/TB-TCT, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ điện tử hóa các TTHC thuế mức độ 3,4; tiếp tục rà soát và nâng cấp đối với các TTHC đang ở mức độ 1,2 lên mức độ 3,4; triển khai tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các TTHC đủ điều kiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 1/7/2022.

Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 840/VPCP-KSTT ngày 9/2/2022 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị toàn ngành Thuế tiếp tục bám sát Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 để cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và 20% chi phí tuân thủ quy định khi thực hiện TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện đang có hiệu lực. 

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thông qua việc triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/5/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Tập trung triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Song song với đó, quán triệt toàn Ngành cần chấn chính việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị quản lý; hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, không để tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC.

Cùng với đó, nghiêm túc chấn chỉnh tác phong, kỷ cương, kỷ luật về tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng và đường dây tiếp nhận thông tin hỗ trợ người nộp thuế để đảm bảo hướng dẫn giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế...

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 được ban hành theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ nhằm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định; giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, của Chính phủ. Chương trình cũng đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định mới và thúc đẩy mạnh mẽ cải cách việc thực hiện các quy định, trọng tâm là đổi mới việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.