Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Việt Dũng

Tại Quyết định số 307/QĐ-TCT ngày 22/03/2022 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành Thuế đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.
Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thuế đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành Thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và các công chức, viên chức người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm của về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thuế sẽ là căn cứ cho các Cục Thuế, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thuế xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của đơn vị.

Tổng cục Thuế cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra. Đồng thời, đảm bảo đúng quy định Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Tài Chính giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thuế, toàn Ngành triển khai ngay việc xây dựng và ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị phải đảm bảo thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực quản lý, từng khoản mục chi ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan chức năng.

Đồng thời, phải quy định cụ thể biện pháp phòng, chống và hạn chế lãng phí các nguồn lực trong thực hiện hoạt động của đơn vị. Chương trình cần phân công rõ người chịu trách nhiệm từng khâu công việc để gắn với trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo và công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị và phải được ban hành thành văn bản làm căn cứ kiểm tra, giám sát...

Các đơn vị phải xây dựng và gửi Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của toàn đơn vị về Tổng cục Thuế  chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thuế được ban hành. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của toàn đơn vị, hệ thống gửi về Tổng cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính...