Chế độ thanh toán lương của Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp

PV.

Trả lời ý kiến của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hỏi về chế độ thanh toán lương, tiền hợp đồng lao động...Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền hỏi:  Đơn vị của bà thanh toán tiền lương, tiền hợp đồng lao động đã được phê duyệt chỉ tiêu biên chế cho 25 người và cho 8 lao động ký hợp đồng bằng tiền thu thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án và tiền thực hiện dịch vụ tư vấn quản lý dự án, khảo sát thiết kế... qua tài khoản 3731 (tài khoản tiền gửi chi thường xuyên của Ban Quản lý dự án).

Kho bạc Nhà nước yêu cầu đơn vị phải tách ra 2 tài khoản: Tài khoản 3731 tiền gửi chi phí quản lý dự án; tài khoản 3751 tiền gửi chi khác (chi phí tư vấn, giám sát, quản lý dự án).

Đơn vị đã tách tài khoản theo Điểm 3.1 Điều 8 Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 quy định quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước, chỉ thanh toán lương cho 25 biên chế bằng tài khoản tiền gửi 3731, còn thanh toán lương hợp đồng 8 người bằng tài khoản tiền gửi 3751.

Bà Hiền hỏi, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn như vậy có đúng không? Hay cả 2 tài khoản dùng để thanh toán được lương, không phải chia 25 biên chế hay 8 lao động?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ; các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án bao gồm các khoản thu từ chi phí quản lý dự án và các khoản thu từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho các đơn vị khác (nếu có). Ban Quản lý dự án được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi.
Tại quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn: "Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực; Ban Quản lý dự án quản lý từ 2 dự án trở lên được mở 1 hoặc 2 tài khoản tiền gửi (tùy theo nguồn thu và yêu cầu của Ban Quản lý dự án)".
Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP thì đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính tự bảo đảm chi thường xuyên thì sử dụng các nguồn tài chính tự chủ để chi các khoản chi thường xuyên (theo Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 05/2014/TT-BTC chi thường xuyên gồm: Tiền lương, tiền công trả cho lao động theo hợp đồng, các khoản phụ cấp lương,...).
Như vậy, đối với Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% về tài chính, đơn vị được phép thanh toán tiền lương cho cả lao động trong biên chế và lao động hợp đồng từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị tại tài khoản tiền gửi của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước để đảm bảo hoạt động thường xuyên nhưng không được vượt quá số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước.