Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia quan tâm phát triển đảng viên

PV.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia (Cục Hải quan Quảng Ninh) luôn quan tâm triển khai hiệu quả công tác này.

Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kết nạp đảng viên mới.
Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kết nạp đảng viên mới.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh, bám sát Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu (HQCK) cảng Vạn Gia đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong toàn khoá để tập trung triển khai có hiệu quả.

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển bền vững của Chi bộ.

Để công tác phát triển đảng viên trong Chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Chi bộ Chi cục HQCK cảng Vạn Gia đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, củng cố nhận thức, hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

Đồng thời, thường xuyên quán triệt trong đảng viên, quần chúng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên và thực hiện nghiêm túc Quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên được Chi bộ Chi cục gắn với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ ở đơn vị. Theo đó, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ việc phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú, Chi uỷ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giới thiệu cho Chi bộ những cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng yêu cầu mới; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phấn đấu.

Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia luôn quan tâm phát triển đảng viên.
Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia luôn quan tâm phát triển đảng viên.

Chi bộ Chi cục HQCK cảng Vạn Gia đã phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước Chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng. Các đồng chí được giới thiệu đều là những người nhiệt tình, gương mẫu; bản thân những đảng viên được giao trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ cũng đã không ngừng nỗ lực bộc lộ tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với quần chúng bằng những việc làm thiết thực, mẫu mực trong công tác, học tập, sinh hoạt, tạo niềm tin về những người đảng viên trong tập thể đơn vị.

Hằng năm, Chi uỷ Chi cục đều trực tiếp gặp mặt quần chúng để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị. Từ đó, giải thích, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng, đề ra các bước đi, cách làm phù hợp cho công tác phát triển đội ngũ đảng viên mới của Chi bộ.

Việc xem xét, kết nạp Đảng được Chi bộ Chi cục HQCK cảng Vạn Gia triển khai công khai, khách quan, minh bạch. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã kết nạp 03 đảng viên mới và làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí. Đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm các đồng chí đều được đánh giá, xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên trong những năm qua là tiền đề quan trọng để Chi bộ Chi cục HQCK cảng Vạn Gia tiếp tục bổ sung lực lượng mới cho Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.