Chi hoạt động phúc lợi tập thể theo quy định nào?

Theo chinhphu.vn

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Ngọc Châu, Ban quản lý dự án huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc chi quỹ phúc lợi đối với Ban quản lý dự án (QLDA) nhóm 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Theo ông Châu tham khảo Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động QLDA của các chủ đầu tư, ban QLDA sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì trường hợp đơn vị ông là ban QLDA nhóm 2.

Ông Châu hỏi, đối với quỹ phúc lợi (Khoản 4, Điều 20 Thông tư số 72/2017/TT-BTC), ban QLDA nhóm 2 có được phép vận dụng các nội dung chi tại Điều 13 Thông tư số 72/2017/TT-BTC không? Nếu được phép chi thì thủ tục thanh toán cần có những gì?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:   

Theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động QLDA của các chủ đầu tư, ban QLDA sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, quy định cụ thể:

- Tại Mục 1 quy định quản lý, sử dụng các khoản thu của các chủ đầu tư và ban QLDA thuộc nhóm I.

- Tại Mục 2 quy định quản lý, sử dụng các khoản thu của các ban QLDA nhóm II.

Đối với quỹ phúc lợi tập thể, tại Khoản 4, Điều 20 Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định: “Giám đốc ban QLDA quyết định việc sử dụng quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị”. Do đó, nội dung và mức chi hoạt động phúc lợi tập thể thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Trên cơ sở khả năng tài chính của quỹ phúc lợi, Giám đốc ban QLDA được phép quyết định nội dung chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể nhiều hoặc ít hơn so với các nội dung chi các hoạt động phúc lợi tập thể của ban QLDA nhóm I quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời ông Nguyễn Thế Ngọc Châu biết và thực hiện theo đúng quy định.