Chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 23.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Hoàng Minh

Tính đến cuối tháng 4/2024, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 23.521 tỷ đồng, tăng 20,71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 75.338 tỷ đồng (tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.289 tỷ đồng (tăng 2,55% so với cùng kỳ năm trước), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 52.049 tỷ đồng (tăng 0.5% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng doanh thu toàn ngành bảo hiểm 4 tháng đầu năm ước đạt 75.388 tỷ đồng. 
Tổng doanh thu toàn ngành bảo hiểm 4 tháng đầu năm ước đạt 75.388 tỷ đồng. 

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chỉ trả tới khách hàng khoảng ước đạt 23.521 tỷ đồng (tăng 20,71% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã chi trả khoảng 7.417 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả quyền lợi cho khách hàng khoảng 16.104 tỷ đồng.

Quy mô tổng tài sản của thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay ước đạt 849.411 tỷ đồng (tăng 14,18% so với cùng kỳ năm trước). Tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 118.871 tỷ đồng (chiếm 14%), các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 730.540 tỷ đồng (chiếm 86% toàn thị trường). 

Bảo hiểm nhân thọ chiếm 86% quy mô tài sản thị trường bảo hiểm tại Việt Nam. 
Bảo hiểm nhân thọ chiếm 86% quy mô tài sản thị trường bảo hiểm tại Việt Nam. 

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 708.373 tỷ đồng (tăng 14,41% so với cùng kỳ năm trước). Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư trở lại 65.557 tỷ đồng, còn các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 642.816 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đến nay ước đạt 552.325 tỷ đồng (tăng 12,71% so với cùng kỳ năm trước). Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 33.923 tỷ đồng và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 518.402 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hiện khoảng 141.355 tỷ đồng, chiếm 78,8%. Con số này tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 36.066 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng nguồn vốn chủ sở hữu toàn ngành.

Hiện nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam có khoảng 2.884 sản phẩm. Một số sản phẩm có tính an sinh xã hội cao như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm hưu trí... đã đạt những kết quả bước đầu khả quan.

Theo đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Việt Nam hiện có 78 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, bao gồm 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 19 doanh nghiệp nhân thọ, 26 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Số lượng văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là 18 văn phòng.