Thông tư 58/2017/TT-BTC:

Chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức sử dụng lao động người dân tộc thiểu số


Ngày 13/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2017/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Theo Thông tư, mức hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn tại Quyết định 42/2012/QĐ-TTg và 64/2015/QĐ-TTg như sau:
- Mức hỗ trợ chi phí đào tạo:
+ Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo: Tối đa 04 triệu đồng/người/khóa học (trước đây tối đa là 03 triệu đồng/người/khóa học theo Quyết định 42/2012).
+ Người dân tộc thiểu số: Tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học.
- Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại:
+ Tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học
+ Tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm tào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên.
Trường hợp người học là người dân tộc thiểu số cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì mức hỗ trợ tiền đi lại là 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5km trở lên.
Thông tư 58/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 52/2013/TT-BTC và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 58/2017/TT-BTC.