Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh

Khánh Chi

Miễn, giảm tiền thuê đất là chính sách tài chính về đất đai của Nhà nước đối với người dân. Việc thực hiện chính sách này mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự ưu đãi, hỗ trợ người dân của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu. Đặc biệt, giai đoạn hậu COVID-19, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đã tạo động lực rất lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính đề xuất kịp thời các chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đề xuất kịp thời các chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp.

Đề xuất kịp thời các chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp

Trong những năm qua, các quan điểm chỉ đạo, định hướng đổi mới chính sách pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước đã có tác động tích cực, tạo sự chuyển biến, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; thị trường quyền sử dụng đất từng bước đi vào nền nếp có sự điều tiết của Nhà nước, tạo thêm nguồn thu quan trọng cho ngân sách.

Với những chủ trương, định hướng, giải pháp mới, nguồn tài nguyên đất đai được khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nhất, bền vững, thực sự là một công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc huy động nguồn lực đất đai, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Đại dịch COVID-19 khởi phát cuối năm 2019, bắt đầu tác động đến Việt Nam từ đầu năm 2020 đã gây rất nhiều khó khăn cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Chính sách thuế đã được sử dụng xuyên suốt trong thời kỳ này để hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra. Riêng đối với nghĩa vụ tài chính về đất đai với các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 03 nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của các năm 2020, 2021 và 2022. Theo đó, cho phép các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được gia hạn nộp tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2020, 2021, 2022; thời gian gia hạn là 05 tháng (năm 2020), 06 tháng (năm 2021) và 06 tháng năm 2022.

Năm 2023, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023, theo đó cho phép gia hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

Về giảm tiền thuê đất, trong 03 năm 2020, 2021 và năm 2022, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về việc giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, năm 2021 và năm 2022 đối với người sử dụng đất thuê bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo Tổng cục Thuế, kết quả thực hiện giảm tiền thuê đất trong năm 2020 là khoảng 354 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất trong năm 2021 là khoảng 3.500 tỷ đồng và năm 2022 dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 175/TTr-BTC ngày 03/8/2023 trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất của năm 2023. Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng đang thuê đất trực tiếp của Nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm.

Về miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bộ Tài chính đã báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Theo đó, cho phép miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020.

Tạo động lực kép từ chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Với những chính sách hỗ trợ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kịp thời được ban hành đã, đang có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên cả nước nói chung và trên địa bàn TP. Hà Nội nói riêng.

Theo số liệu thống kê từ Cục Thuế TP. Hà Nội, năm 2020, thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện xem xét, ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất đối với 730 điểm đất thuê, với số tiền thuê đất được giảm là  93 tỷ đồng.

Năm 2021, thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện xem xét, ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất đối với 3.270 điểm đất thuê, với số tiền thuê đất được giảm là 915 tỷ đồng.

Năm 2022, thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện xem xét, ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất đối với 2.604 điểm đất thuê, với số tiền thuê đất được giảm là hơn 756 tỷ đồng.

Về miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính đến ngày 16/08/2023, toàn Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện miễn tiền chậm nộp với tổng số tiền 982,8 tỷ đồng.

Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được triển khai thực hiện trong những năm qua đã tạo được hiệu ứng tích cực. Các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính nói riêng, Chính phủ nói chung đã luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp để vượt qua đại dịch và phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo ghi nhận từ Công ty cổ phần Quan Hoa, do tác động của đại dịch COVID-19, doanh nghiệp này cũng như bao doanh nghiệp khác trên địa bàn TP. Hà Nội đã, đang chịu những thiệt hại nghiêm trọng trong sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian xảy ra đại dịch, Công ty phải dừng hầu hết các hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch theo yêu cầu của Chính phủ, vì vậy doanh thu của Công ty bị sụt giảm rất nhiều, thậm chí có năm bị thua lỗ.

Với diện tích đất được Nhà nước cho thuê là 12.901,9m2, tổng số tiền thuê đất phải nộp trong các năm từ 2020-2023 là khoảng 21 tỷ đồng. Đây là con số tương đối lớn đối với doanh nghiệp này trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Trong 4 năm dịch COVID-19 xảy ra, nhờ có chính sách hỗ trợ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kịp thời của Chính phủ cũng như sự đồng hành, tuyên truyền hướng dẫn các thủ tục, chính sách thuế kịp thời của Chi cục Thuế quận Cầu Giấy (Cục Thuế TP. Hà Nội), Công ty đã được miễn giảm tiền thuê đất từ năm 2020-2022 với tổng số tiền là 3,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty được gia hạn nộp tiền thuê đất từ năm 2020-2023 với số tiền là 8,6 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuê đất năm 2023 là khoảng hơn 355 triệu đồng. Số tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất khoảng hơn 7 triệu đồng.

Với số tiền thuê đất được miễn giảm, doanh nghiệp đã bổ sung vào nguồn tài chính để đảm bảo các hoạt động kinh doanh được hoạt động ổn định khi hết thời gian đại dịch, bổ sung vào quỹ lương để đảm bảo thu nhập cơ bản cho người lao động trong thời gian phải nghỉ việc do Công ty tạm dừng hoạt động để chống dịch. Nhờ có chính sách gia hạn tiền thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất kịp thời của Chính phủ, Công ty đã có nguồn tài chính để phục hồi và duy trì sản xuất kinh doanh.

Tổng Công Ty Du Lịch Hà Nội ho biết, Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực Khách sạn – Nhà hàng, Dịch vụ lữ hành và cho thuê văn phòng. Trong những năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp có những thời điểm phải tạm dừng các hoạt động kinh doanh; các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 giảm so với năm 2019.

Để giảm bớt khó khăn về tài chính, tập trung nguồn lực khắc phục những ảnh hưởng của dịch bệnh Chính phủ, Bộ Tài chính đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi thuế hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, đúng thời điểm các đối tượng trong nền kinh tế cần. Trong đó, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội thuộc đối tượng được gia hạn, giảm tiền thuê đất hàng năm đã giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để sắp xếp tài chính thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo quy định. Tổng số tiền được giảm trong 3 năm (2020-2022) là khoảng 11 tỷ đồng.

Để chính sách thuế mới đến được với doanh nghiệp, nhất là chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, miễn giảm tiền thuê đất hàng năm, Chi cục Thuế quận Ba Đình nói riêng và ngành Thuế Thủ đô nói chung đã tích cực, chủ động  hướng dẫn các doanh nghiệp, người nộp thuế qua website, facebook, zalo, Youtube của Cục Thuế TP. Hà Nội, đồng thời đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn nộp Hồ sơ đề nghị gia hạn, giảm tiền thuê đất gửi qua địa chỉ email của doanh nghiệp.

Nhìn chung, chính sách giảm, gia hạn tiền thuê đất của Nhà nước rất kịp thời, có ý nghĩa lớn, góp phần giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch dần phục hồi, bước qua được giai đoạn khó khăn, qua đó giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.